TiaxVui.Viwap.Com
Loading...
Đang tải dữ liệu...
TiaxVui.ViWap.Com
04:09:50
16/10/2021
Xin chào Khách!
Đăng nhập
Đăng ký
Forum
Tìm kiếm | Lượt xem: 447
▼ BBcode Copy Code Cho Wap4
admin ic28 Lê Văn Đức (Admin)
Admin
* Cách đây 3 năm
File bb.twig

{% macro bb(nd,v,k,c) %}{% for nd in nd|split('['~v~']') %}{% if '[/'~v~']' in nd and loop.first==false %}{% if k and c %}<{{k}} {{c}}="{{v}}">{{ nd|split('[/'~v~']',2)|join('</'~k~'>')|raw }}{% else %}<{{v}}>{{ nd|split('[/'~v~']',2)|join('</'~v~'>')|raw }}{% endif %}{% else %}{% if loop.first==false %}[{{v}}]{% endif %}{{nd|raw}}{% endif %}{% endfor %}{% endmacro %}

{% macro bb_code(nd,v,k,c) %}{% for nd in nd|split('['~v~']') %}{% if '[/'~v~']' in nd and loop.first==false %}{% if k and c %}<{{k}} {{c}}="{{v}}">{{ nd|split('[/'~v~']',2)|join('</'~k~'>')|raw }}{% else %}<div class="gmenu"> {{ nd|split('[/'~v~']',2)|first|replace({'[': "<[>",':': "<:>"})|raw }} <textarea>{{ nd|split('[/'~v~']',2)|first|replace({'[': "<[>",':': "<:>",'<br />': "",'\r\n': '<enter>'})|raw }}</textarea></div>{{ nd|split('[/'~v~']',2)|last|raw }}{% endif %}{% else %}{% if loop.first==false %}[{{v}}]{% endif %}{{nd|raw}}{% endif %}{% endfor %}{% endmacro %}{% macro bb_link(nd,v) %}{% set nd=' '~nd|replace({'<br />': " <br />",'\r\n': " \r\n ",'\n': " \n ",'\r': " \r ",(' '~v):(" "~v)})|raw~' ' %}{% for nd in nd|split(' '~v) %}{% if '.' in nd and loop.first==false and '<' not in nd|split(' ')|first %}<a class="like" href="{{v}}{{ nd|split(' ')|first|replace({'[':"<[>",':': "<:>"})|raw }}">{{ v }}{{ nd|split(' ')|first|replace({'[':"<[>",':': "<:>"})|raw }}</a> {{nd|split(' ',2)|last|raw|raw }}{% else %} {% if loop.first==false %}{{v}}{% endif %}{{nd|raw}}{% endif %}{% endfor %}{% endmacro %}{% macro bb_url(nd,v,k) %}{% for nd in nd|split('['~v~'='~k) %}{% if '[/'~v~']' in nd and loop.first==false and '<' not in nd|split('[/'~v~']',2)|first|split(']',2)|first %}<a class="like" href="{{k}}{{ nd|split('[/'~v~']',2)|first|split(']',2)|first|replace({'[':"<[>",':': "<:>"})|raw }}">{{ nd|split('[/'~v~']',2)|first|split(']',2)|last|replace({'[':"<[>",':': "<:>"})|raw }}</a>{{ nd|split('[/'~v~']',2)|last|raw }}{% else %}{% if loop.first==false %}[{{v}}={{k}}{% endif %}{{nd|raw}}{% endif %}{% endfor %}{% endmacro %}
{% macro bb_url2(nd,v,k) %}{% for nd in nd|split('['~v~']'~k) %}{% if '[/'~v~']' in nd and loop.first==false and '<' not in nd|split('[/'~v~']',2)|first %}<a class="like" href="{{k}}{{ nd|split('[/'~v~']',2)|first|replace({'[':"<[>",':': "<:>"})|raw }}">{{k}}{{ nd|split('[/'~v~']',2)|first|replace({'[':"<[>",':': "<:>"})|raw }}</a>{{ nd|split('[/'~v~']',2)|last|raw }}{% else %}{% if loop.first==false %}[{{v}}]{{k}}{% endif %}{{nd|raw}}{% endif %}{% endfor %}{% endmacro %}

{% macro bb_img(nd,v,k) %}{% for nd in nd|split('['~v~']'~k) %}{% if '[/'~v~']' in nd and loop.first==false and '<' not in nd|split('[/'~v~']',2)|first %}<center> <details><summary class="link">[Hình ảnh]</summary><img class="avt" src="{{k}}{{ nd|split('[/'~v~']',2)|first|replace({'[':"<[>",':': "<:>"})|raw }}"> <br /><a class="like" href="{{k}}{{ nd|split('[/'~v~']',2)|first|replace({'[':"<[>",':': "<:>"})|raw }}"> [Xem ảnh gốc] </a></details></center>{{ nd|split('[/'~v~']',2)|last|raw }}{% else %}{% if loop.first==false %}[{{v}}]{{k}}{% endif %}{{nd|raw}}{% endif %}{% endfor %}{% endmacro %}

File bbcode.twig

{% macro bbcode(nd) %} {% from 'bb.twig' import bb_url,bb_url2,bb_link,bb,bb_code,bb_img %}
{% from 'smile.twig' import smile %}

{% set nd=bb_code(nd|nl2br|raw,'php') %}
{% set nd=bb_code(nd,'code') %}
{% set nd=bb_url(nd,'url','http') %}
{% set nd=bb_url(nd,'url','/') %}
{% set nd=bb_img(nd,'img','http') %}
{% set nd=bb_url2(nd,'url','http') %}
{% set nd=bb_url2(nd,'url','/') %}
{% set nd=bb_link(nd,'http://') %}
{% set nd=bb_link(nd,'Http://') %}
{% set nd=bb_link(nd,'https://') %}
{% set nd=bb(nd,'b') %}
{% set nd=bb(nd,'u') %}
{% set nd=bb(nd,'i') %}
{% set nd=bb(nd,'s') %}
{% set nd=bb(nd,'red','font','color') %}
{% set nd=bb(nd,'blue','font','color') %}
{% set nd=bb(nd,'green','font','color') %}{{smile(nd)|raw|replace({'<[>': "[",'<:>': ":",'<enter>' :'
'})|raw}}
{% endmacro %}
Edited by: Lê Văn Đức
[Like=2] Love , BOT
admin ic28 Lê Văn Đức (Admin)
Admin
* Cách đây 3 năm
.
▼ Tổng số: 2
Chia sẻ
BBCode:

Link: